Pávai István honlapja

( 2) Második, bővített megjelenés:

Etnonimek a moldvai magyar anyanyelvű katolikusok megnevezésére
In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc.
Budapest, Teleki László Alapítvány, 1999. 69–82.

 

(1) Kissé eltérő első megjelenés:

A moldvai magyarok megnevezései

Regio. Kisebbségi Szemle 6, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995/4. 149–164.

 

Teljes szöveg - English Abstract 


Hivatkozások erre a műre

2007

 • Tánczos Vilmos: A moldvai csángók népi vallásosságának kutatása. S. Lackovits Emőke − Szőcsné Gazda Enikő (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát medencében 7. Sepsiszentgyörgy−Veszprém, 2007. II. 311−338. (1): 126. lábjegyzet; (2): 126. lábjegyzet

2006

 • Péntek János: A belső tagolódás kérdése a moldvai magyarban a szóföldrajz alapján. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 2006/1–2. 31–55. (1): 53.
 • Boross Balázs: Utak a csángókhoz. Az antropológia keresése Moldvában és "itthon". In: Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. Szerkesztette A. Gergely András – Papp Richárd – Prónai Csaba. Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2006. 103–119:
 • Gazda Klára: Tárgyi kultúra és identitás a moldvai katolikusoknál. In: Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Szerkesztette Diószegi László. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006. 227–259: 252.

2005

 • Bodó Csanád: Szociolingvisztikai szempontok a moldvai magyar‑román kétnyelvű beszélőközösségek kutatásában. In: Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Szerkesztette: Kinda István – Pozsony Ferenc. Kolozsvár, 2005. 293–307: 294. 3–4. lábjegyzet.
 • Simon Boglárka: Hogyan „boldogulnak” a csángók? Az identitás kinyilvánításának versus

  elrejtésének stratégiái egy moldvai közösségben. Erdélyi társadalom, 2005/1. 9–28: 10, 28. (2)

2004

 • Bodó Csanád: Nyelvek és közösségek vitalitása Moldvában. In: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencéban. Szerk. Kozma István, Papp Richárd. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004: 150–160. 159, 160.
 • Bodó Csanád: Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvű beszédközösségekben. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2004. 37–66: 19.
 • Boross Balázs: Csángó identitás(ok) Pusztinán. Vallás és etnicitás összefüggései Moldvában. In: Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencéban. Szerk. Kozma István, Papp Richárd. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2004. 262–279: 263, 279.
 • Boross Balázs: Első lépések a "terepen". Találkozásom a pusztinai csángókkal és az antropológiai kutatás mubenlétével. In: Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok I. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – MTA Politikai Tudományok Intézete – ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest, 2004. 7–24: (2) 9, 24.
 • Simon Boglárka – Péter László: „Ha már egyszer csángó vagy, meg kell tanulj boldogulni”. Egy moldvai falu lakóinak identitásépítési stratégiái. Pro Minoritate, 2004/tél: 38. jegyzet (2)
 • Tánczos Vilmos: A moldvai csángók nyelvészeti kutatása (1945–2004). In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. 221. szám, Budapest, 2004. 208–285.
 • Vincze Gábor (szerk.): Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989). Teleki László Alapítvány. Budapest, 2004: 13.

2003

 • Boross Balázs: Hogyan miséznek a csángómagyarok? Szimbiózis, 2003/1.

2002

 • Halász Péter: Bokrétába kötögettem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Budapest, 2002: 42, 43, 415.
 • Mohay Tamás: Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről III. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 37–64: 45, 48, 60–61.
 • Keszeg Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990–2001. In: Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeiről I. Szerkesztette Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 119–170: 132–134, 141, 163.
 • A moldvai csángók identitásáról. Erdélyi Napló XIII. évf. (2003.) 44. sz. 11., 45. sz. 11: (1) 11, 8j
 • Pozsony Ferenc: A moldvai csángók történeti tudata. Néprajzi Látóhatár, 2002. 1–4. 341–362: 343, 345, 346, 361.
 • Pozsony Ferenc: Ceangăii din Moldova. Cluj, 2002: 7, 88, 89, 90, 138.
 • Pozsony Ferenc: Church Life in Moldavian Hungarian Communities. In: Hungarian Csángós in Moldavia. Edited by Diószegi László. teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation, Budapest, 2002. 51–82: 112.
 • Vincze Gábor: An Overview of the Modern History of the Moldavian Csángó-Hungarians. In: Hungarian Csángós in Moldavia. Edited by Diószegi László. Teleki László Foundation – Pro Minoritate Foundation, Budapest, 2002. 51–82: 76.

2001

 • Pozsony Ferenc: Identitatea ceangăilor moldoveni. A moldvai csángók identitásáról. Provincia. 2001/10. 8–9.: (1)  9.
 • Sándor, Klára: National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua, 2000/1–2. 142–168: (1) 159.
 • Tánczos Vilmos: Moldvai csángók – moldvai katolikusok. Ethnographia, 2001/1–2. 147–178: (1) 173.

1999

 • Tánczos Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Teleki László Alapítvány,  Budapest, 1999: 7–32: (1) 31.
 • Tánczos, Vilmos: Über die Bevölkerungszahl der Moldauer Tschangos. In: Tánczos, Vilmos: Aufgetan is das Tor des Ostens. Csíkszereda, Pro-Print, 1999. 228–278: (1) 278.
 • Turai Tünde: Történeti tudat vizsgálata Klézsén. In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Teleki László Alapítvány,  Budapest, 1999. 131–143: (1) 140, 143.
 • Hegyeli Attila: Hat nemzetiség egyetlen faluban? Egy moldvai csángó falu etnikai identitásáról. Székelyföld, 1999. december. 95-112. (1)

1998

 • Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Budapest, Planétás, 1998. (1): 454.

é. n.

 • Boross Balázs: Mi az, hogy Csángóföld? MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet weblapja. Szövegtár. Budapest: 2, 4, 36.
 • "Majd egyszer lészen, de nem most” - Adalékok a moldvai csángók identitásának komplex valóságához egy kulturális antropológiai esettanulmány tükrében. Megjelenés helye: csango.hu honlap