Pávai István honlapja

OT-3-4 "MAGYAR NÉPZENE 2" TÁRGY (4 félév)

 • 1. ,2. és 3. félév végén írásbeli és szóbeli vizsga a megfelelő félév anyagból
 • 4. félév végén szóbeli és írásbeli szigorlat mint a 4 félév anyagából
 • Az alábbi szakirodalomból csak a tematikában megadott részek ismerete szükséges.

TEMATIKA ÉS SZAKIRODALOM

1. félév

Tematika

 • A magyar népzene kutatástörténete és tudománytörténete (1. rész)
 • Kutatástörténet és tudománytörténet különbségei
 • A népzene fogalom kialakulása és értelmezésének változásai
 • A népzenekutatás kialakulása előtti időszak népzenei forrásai (irodalmi alkotások, tiltó rendeletek, ikonográfia, útleírások)
 • A magyar  népköltészet felfedezésének főbb állomásai a népzenekutatás kialakulásáig (Pozsonyi Hírmondó, Petrás Incze János, Kriza János, Arany János) 
 • Korai zenei források (kéziratos, nyomtatott)
 • A fontosabb 19. századi dallamgyűjtemények jellemzése
 • Vikár, Kodály, Bartók és Lajtha kutatómunkája, szemléletmódja
 • A technikai eszközök szerepe a kutatási szemléletmódok változásában

Szakirodalom

 • Vargyas Lajos: A kutatás története  (Magyar Néprajz 6. kötete)
 • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Budapest, Balassi Kiadó, 1999
  • A magyar népzenetudomány története c. fejezet
 • A folklorista Vikár Béla. Szerk. Pávai István. Budapest, Hagyományok Háza, 2011
 • A népzenekutató Kodály Zoltán. Szerk. Pávai István. Budapest, Hagyományok Háza, 2008
 • Bartók Béla a népzenekutató. Szerk. Pávai István. Budapest, Hagyományok Háza, 2008
 • Lajtha László, a zenefolklorista. Szerk. Pávai István. Budapest, Hagyományok Háza, 2009
 • Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Budapest-Kolozsvár,  2013
  • A dokumentálás technikai kérdései c. fejezet

2. félév

Tematika:

 • A moldvai népzene felfedezői (Domokos Pál Péter, Veress Sándor, Lükő Gábor, Balla Péter)
 • Népzenei monográfiák (Vargyas, Járdányi, Dincsér)
 • A Pátria-felvételek
 •  Magyar Népzene Tára sorozat első 5 kötete
 • Dallamrendszerezés rövid története  (Bartók, Kodály, Járdányi, Dobszay-Szendrei)
 • Erdélyi népzenekutatók (Jagamas, Kallós, Szenik, Almási, Szabó Csaba)
 • Felvidéki és délvidéki népzenekutatók (Ág Tibor, Bodor Anikó)
 • Dallamtörténeti kutatások, dallamdíszítés vizsgálata (Domokos P. P., Domokos M., Paksa)
 • A hangszeres népzene, népi tánczene  kutatása (Sárosi, Tari, Pávai)

  Szakirodalom:

  • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I. Budapest, 1956
  • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene II. Budapest, 1961
  • Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene III. Budapest, 1991
  • Veress Sándor: Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethnographia. 1931/3. 133–143.
  • Veress Sándor (gyűjtötte és lejegyezte): Moldvai gyűjtés. Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI. Szerkesztették Berlász Melinda és Szalay Olga. Budapest, 1989
  • Lükő Gábor: A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. In: Pozsgai Péter (szerk.): Lükő Gábor művei. 2. Táton Kiadó, Bp., 2002.
  • Olsvai Imre: Lükő Gábor romániai népzenegyűjtése 1931-1934. között. In Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk. Pozsgai Péter. Bp., Táton Bt., 1999: 143-210. 
  • Pávai István – Pálóczy Krisztina: A népdaloktól a genfi zsoltárokig. Balla Péter népzenei és egyházzenei munkássága.Néprajzi Értesítő, 2014. 99–114.

  • Pávai István: A népzenei Pátria-felvételek rövid története. Honismeret, 2011/5. 60–64.
  • Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény. digitális közreadás: http://systems.zti.hu/br/hu
  • Kodály-rend. A Kodály rend története és felépítése: http://db.zti.hu/kr/kr_tortenete.htm
  • Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. Budapest, 1961. (Bevezető)
  • Dobszay László – Szendrei Janka: A Magyar Népdaltípusok Katalógusa – stílusok szerint rendezve. Budapest, 1988.
  • Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv. 3. kiadás. Budapest, 2009. Magyar népdalstílusok c,. fejezet.
  • Jagamas János: A népzene mikrokozmoszában. Bukarest, 1984
  • Pávai István – Zakariás Erzsébet (szerk.): Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában. Kolozsvár – Budapest, 2014
  • Pozsony Ferenc: Almási István 80 éves. Művelődés, 2015/1.
  • Paksa Katalin: Egy kolozsvári népzenekutató válogatott írásai. Magyar Zene, 2010/1. 109–112.
  • Pávai István: Szenik Ilona 85 éves. Folkmagazin, 2012/6. 40–41.
  • Pávai István: Szabó Csaba népzenekutatói munkássága. In: Üvegszilánkok között: Szabó Csaba emlékkönyv. Szerkesztette Ittzés Mihály és Szabó Péter. Budapest, 2013. 261–304.
  • Internetes források Ág Tibor és Bodor Anikó munkásságáról
  • Paksa Katalin: Magyar népzenetörténet. Budapest, Balassi Kiadó, 1999
  • Domokos Mária, Paksa Katalin: "Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje". 18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány. Budapest, 2016
  • Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése. Budapest, 1993
  • Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene. Budapest, 1996
  • Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Budapest 1998
  • Tari Lujza: Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése. Dunaszerdahly, 2011
  • Tari Lujza: Kodály Zoltán, a hangszeres népzene kutatója. Budapest, 2001
  • Pávai István: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kolozsvár –  Budapest, 2013

  3. félév

  Tematika

  • Hangrendszerek, hangsorok a népzenében
  • Népzenei dallamritmus és metrika
  • A népdalok és a hangszeres népzene formai sajátosságai

  Szakirodalom

  • Avasi Béla